KLACHTENREGELING

LEEF! streeft in de uitvoering van haar werkzaamheden naar optimale kwaliteit. LEEF! erkent dat zich desalniettemin situaties kunnen voordoen waarin jeugdigen en andere belanghebbenden niet tevreden zijn over de hulpverlening. Het recht op een zorgvuldige behandeling van klachten staat hierin centraal. 

De klachtenregeling voor cliënten is gebaseerd op paragraaf 4.2.a van de Jeugdwet 

Het streven naar optimale kwaliteit betekent dat Bureau Jeugdzorg zich zal inspannen om situaties van waaruit een klacht kan voortvloeien c.q. ontstaan, te onderkennen en daarin proactief probleemoplossend te handelen. 

Het verdient de voorkeur dat, ook ná de formele indiening van een klacht, de klager en de betrokken medewerker in eerste instantie middels een bemiddelingsgesprek samen tot een oplossing proberen te komen. 

Als na de bemiddeling een bevredigende oplossing van de klacht uitblijft, doorloopt de klager –uitgaande van de schriftelijke indiening van een klacht– het traject van hoor en wederhoor in het kader van de klachtenprocedure bij de Klachtencommissie, teneinde een uitspraak over de klacht te krijgen. 

Op het moment dat er sprake is van een klacht wendt u zich in eerste instantie tot het management van LEEF! Dit kan telefonisch of via een e-mail naar admin@leefjeugdzorg.nl.

Het management stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging aan de klager binnen 5 werkdagen nadat hij de klacht mondeling of schriftelijk ontvangen met daarin de informatie over de procedure. Indien er sprake is van een klacht over een medewerker dan stelt hij/zij deze persoon daarvan in kennis en nodigt hem/haar uit voor een gesprek.

Het management maakt een afweging of er ook derden betrokken worden voor een optimale behandeling van de klacht. Onder derden wordt verstaan eventuele relevante betrokkenen en deskundigen.

Het management nodigt de klager en eventueel aangeklaagde uit voor een schriftelijke of mondelinge toelichting over de klacht.

De klager en eventuele andere deelnemers aan dit gesprek krijgen een schriftelijke bevestiging van de hoofdlijnen van het gesprek en de gemaakte afspraken.

Het management maakt een kort verslag van de klacht, de wijze waarop de klacht is behandeld en de uiteindelijke afhandeling en gemaakte afspraken. Een afschrift hiervan gaat in het cliëntdossier.

Mocht na bovenstaande procedure uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u de klacht richten aan een onafhankelijke klachtencommissie. Daarvoor is  Leef! aangesloten bij het Klachtenportaal ZORG. De klager kan bij de klachtencommissie een klacht indienen door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. Een klacht moet schriftelijk of digitaal worden ingediend, te zijn gesteld in de Nederlandse taal en te zijn voorzien van:

a. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel een e-mailadres van de klager;

b. een datering;

c. een duidelijke omschrijving van de aanbieder op wie de klacht betrekking heeft;

d. een duidelijke omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft;

Indien een klacht niet voldoet aan de vereisten die in lid 2 zijn gesteld dan wordt de klager hierover geïnformeerd en schriftelijk in de gelegenheid gesteld alsnog aan de vereisten te voldoen binnen een daarvoor te stellen termijn.