PRIVACYVERKLARING

LEEF! vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens van u en/of die van uw kind. Hieronder beschrijven we in het kort hoe wij dit doen. Naast deze privacyverklaring is er bij LEEF! ook een privacyreglement aanwezig waarin uitgebreide regels staan over hoe wij omgaan met de gegevens die wij verwerken. Het privacyreglement is gepubliceerd op onze website evenals deze verklaring. In deze privacyverklaring leest u hoe LEEF! omgaat met uw persoonsgegevens. Wat wij vastleggen en hoe wij de gegevens beschermen.

Wanneer u vragen heeft kunt u ten alle tijden contact opnemen met LEEF! en helpen wij u graag verder. U bereikt LEEF! via 06-27478206  of u kunt mailen met info@leefjeugdzorg.nl

De AVG regelt de rechten en plichten van organisaties en individuen op het gebied van privacy. LEEF! heeft deze regels vervlochten in haar eigen privacyreglement {te vinden op de website van LEEF! www.jeugdtraumaherstellimburg.nl

Hier volgt een korte samenvatting:

a. Wij mogen alleen persoonsgegevens vastleggen die te maken hebben met de zorg en ondersteuning aan uw kind. Dit heet doelbinding.

b. Ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) geven toestemming dat persoonsgegevens vastgelegd worden en wij zorgen ervoor dat de gegevens beschermd worden.

c. De vastgelegde persoonsgegevens moeten juist, nauwkeurig, toereikend en ter zake zijn. Wij mogen niet meer gegevens opslaan dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. De opgeslagen gegevens mogen ook niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is (hier zegt de jeugdwet ook wat over)

d. Voor de persoon van wie wij persoonsgegevens vastleggen moet duidelijk zijn door wie en voor welke doeleinden dit gebeurt. LEEF! is hier open en transparant in. Wij informeren actief over ons privacybeleid. En als dit wettelijk verplicht is, melden wij de gegevensverwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

e. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen.

f. Mocht er sprake zijn van een ‘datalek’, dan melden wij dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hiervoor hebben wij de ‘Procedure Datalek’ ingevoerd in onze

organisatie. Afhankelijk van de aard en omvang van het lek worden ook de betrokkenen

geïnformeerd.

g. Iedereen van wie wij persoonsgegevens vastleggen heeft het recht om deze in te zien. Hiervoor kunt u ten alle tijden een verzoek indienen. De hulpverleningsplannen (denk aan 1g1p) worden altijd met u besproken en u dient deze te ondertekenen.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder op de AVG, en tevens het meldpunt voor datalekken en gegevensverwerkingen. De AP controleert organisaties op naleving van de privacyregels en deelt boetes uit als organisaties hun privacybeleid niet op orde hebben. LEEF! heeft haar privacybeleid volgens de wettelijke richtlijnen ingericht.

1. Wat zijn persoonsgegevens eigenlijk?

Persoonsgegevens zijn gegevens die – zonder al teveel moeite – te herleiden zijn naar

één individu. De meest voor de hand liggende voorbeelden van algemene persoonsgegevens zijn iemands naam, adres en geboortedatum. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden, medische gegevens, seksuele geaardheid en het Burgerservicenummer (BSN). Deze bijzondere persoonsgegevens hebben invloed op iemands privacy en mogen wij niet zomaar verwerken.

2. Waarom legt LEEF! gegevens vast?

LEEF! verwerkt persoonsgegevens om de gewenste zorg en ondersteuning uit te voeren conform de geldende zorgwetgeving, in dit geval de Jeugdwet en gerelateerde overeenkomsten, in dit geval de gemeente waar u woonachtig bent. De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens inclusief gezondheidsgegevens bij LEEF! gebeurt in het kader van de Jeugdwet.

Als wij als zorgaanbieder de gegevens van u en/of uw kind willen gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet uzelf of u als ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor toestemming geven. Die toestemming is bijvoorbeeld nodig als de gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Deze toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt anoniem zijn gemaakt.

3. Wat legt LEEF! vast?

Om verantwoorde zorg te leveren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften moet LEEF! een dossier bijhouden. Dit dossier bevat persoonsgegevens over u en/of uw kind als naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en -plaats, hoe u bereikbaar bent, namen en bereikbaarheidsgegevens van wettelijke vertegenwoordigers en andere betrokkenen, het Burgerservicenummer, gegevens over de gezondheid en de afgesproken zorg en ondersteuning van u en/of uw kind. In dit dossier zitten ook de rapportages die gemaakt worden, denk hierbij aan het intakeverslag, behandelplan en 1gezin1plan. De medewerker van LEEF! maakt ook aantekeningen in het systeem. Deze zijn echter geen onderdeel van het dossier.

Informatie uit dossiers wordt alleen gedeeld door medewerkers van Jeugdtrauma Herstel Limburg. Het versturen van uw persoonsgegevens van de verwijzer en de arrangementscode naar de gemeente, gebeurd via een beveiligde omgeving.  

De bescherming van cliëntdossiers is ook onderhevig aan de Europese wetgeving (de AVG). Deze noodzakelijke gegevensverwerkingen zijn onderdeel van de werkwijze van ons als zorgaanbieder.

4. Persoonsgegevens delen

LEEF! mag persoonsgegevens van u verwerken. waaronder wordt begrepen gezondheids-gegevens. Dit is nodig om de gewenste zorg en ondersteuning uit te voeren conform de geldende zorgwetgeving en gerelateerde overeenkomsten zoals hierboven beschreven.

De wettelijke grondslag voor het verstrekken van persoonsgegevens en het Burgerservicenummer door  LEEF! aan andere instellingen zoals gemeente, CBS, de toezichthoudende ambtenaren, het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) wordt geboden door bepalingen in de Jeugdwet en/of de overeenkomsten. Het betreft hier geen gezondheidsgegevens.

Gezondheidsgegevens (die in het dossier staan) worden alleen verstrekt wanneer u en/of uw kind daarvoor eerst ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.

Ondubbelzinnige toestemming is niet vereist wanneer gegevens door ons worden verstrekt aan het AMHK, politie, Bureau Jeugdzorg of Raad voor de Kinderbescherming wanneer zich een situatie van (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld voordoet.

LEEF! is daarnaast verplicht om meldingen te doen aan de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Dit staat ook gemeld in de toestemmingsverklaring van  LEEF! die u tekent voordat de hulp gaat starten. Goed om te weten: Met alle externe partners die werkzaamheden voor LEEF! uitvoeren waarvoor zij persoonsgegevens van jullie nodig hebben, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Hierin onderstrepen onze partners dat zij voldoen aan de wettelijke vereisten van AVG.

5. Beveiliging van gegevens

Om te voorkomen dat de gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht

komen, zorgt LEEF! ervoor dat de persoonsgegevens van u en/of uw kind goed beveiligd zijn. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch informatie lekt, dan rapporteren wij dit conform de Meldplicht datalekken. LEEF! hanteert hier een ‘Procedure en Protocol Meldplicht en Datalekken’ voor.

6. Bewaartermijnen

Onverminderd artikel 7.3.9 van de Jeugdwet, bewaart LEEF! het dossier gedurende vijftien jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van ontvangst of waarop zij door de jeugdhulpverlener is vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed jeugdhulpverlener voortvloeit.

7. Wat zijn uw rechten?

7.1 Recht van inzage en afschrift

U en/of uw kind hebben recht om persoonsgegevens die zijn verwerkt (in het dossier) in te zien.

·   Voor kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen de ouders het dossier inzien;

·   vanaf 12 tot 16 jaar zowel de ouders als kinderen het dossier mogen inzien:

·   vanaf 16 jaar alleen kinderen het dossier mogen inzien, tenzij zij toestemming geven aan

     hun ouders.

Wilt u uw gegevens inzien? Bel, mail of maak een afspraak met een medewerker van LEEF!. De contactgegevens staan hierboven, alsook hier beneden benoemd. LEEF! laat u en/of uw kind het dossier zo spoedig mogelijk na het verzoek inzien. Uitzondering is dat dit niet ten koste mag gaan van de privacybelangen van een ander.

7.2 Recht van rectificatie (correctie of aanvulling)

De gegevens in het dossier van u en/of uw kind horen te kloppen. Als dat niet het geval is

en gegevens niet juist, onvolledig of achterhaald zijn, kunt u LEEF!  vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. LEEF! kan ook een door u of uw kind van 12 jaar of ouder afgegeven {aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toevoegen.

Vindt u dat de gegevens niet kloppen of niet van belang zijn? Dan kunt u LEEF! vragen (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. U hoort zo spoedig mogelijk of aan uw verzoek wordt voldaan. Een kind mag vanaf twaalf jaar dit verzoek zelf doen.

7.3 Recht van vergetelheid (wissen van gegevens)

U kunt LEEF! vragen de gegevens (of een gedeelte daarvan) in het dossier van u en/of uw kind te laten wissen. LEEF! moet dit binnen drie maanden doen. Dit hoeft niet meteen als wij vinden dat het bewaren van de gegevens van belang is voor de voortzetting van de zorg, uitvoering van de overeenkomst of voor iemand anders dan uzelf. Het wissen van gegevens kan ook niet als een wettelijke bepaling dat verbiedt. Vanaf het twaalfde jaar mag uw kind dit verzoek zelf ook doen.

7.4 Recht van overdraagbaarheid van gegevens (data portabiliteit)

Stapt u over naar een andere zorgaanbieder? Dan kunt u verzoeken het dossier van u en/of u uw kind te Iaten overdragen aan een nieuwe zorgaanbieder. Dit recht geldt niet voor gegevens die een cliënt niet direct of indirect heeft aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan behandelplannen, begeleidingsplannen, conclusies en/of diagnoses die LEEF! heeft vastgesteld. Het betreft wel de gegevens die de cliënt zelf actief en bewust heeft aangeleverd. Voor vragen over ons privacybeleid staan wij altijd voor u klaar. U kunt bellen met 06- 27478206 of mailen met admin@leefjeugdzorg.nl