Uitsluitingscriteria

LEEF! Jeugdzorg werkt volgens de landelijk en internationaal geldende richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan de richtlijnen jeugdhulp (www.richtlijnenjeugdhulp.nl) en de GGZ Standaarden.

De hulp die LEEF! biedt valt binnen de generalistische basis GGZ (GBGGZ). Wanneer blijkt dat LEEF! Jeugdzorg niet in staat is om zorg te bieden volgens de geldende richtlijnen, dan zal de cliënt worden verwezen naar een aanbieder die deze zorg wel kan leveren. Vaak zal dit gaan om hulp in de specialistische GGZ. Hierin zijn de actuele richtlijnen en zorgstandaarden leidend. Denk bijvoorbeeld aan een jeugdige met matig depressieve klachten waarbij de behandeling onvoldoende effect heeft. 

LEEF! Jeugdzorg zal in samenspraak met de cliënt enzijn ouder(s)/ verzorger(s) doorverwijzen naar de specialistische GGZ. Bijvoorbeeld voor een combinatiebehandeling met medicatie. 

Wanneer bij de aanmelding aanwijzingen zijn dat LEEF! Jeugdzorg de geldende standaard niet kan bieden, dan zal de cliënt worden ondersteund bij het vinden van passende hulp. LEEF! Jeugdzorg is goed op de hoogte van de lokale sociale kaart. LEEF! Jeugdzorg toetst bovenstaande tijdens supervisie
en/of intervisie.

LEEF! Jeugdzorg biedt geen hulp aan jeugdigen en volwassenen waarbij een vermoeden bestaat van complexe en ernstige psychische problemen. Voor meer informatie->